CIRCULAR
ECONOMY

“De klimaatverandering verandert ons economische, maatschappelijke en culturele leven. Alleen wie nu de kansen en de samenhangen van de effecten begrijpt, kan voor de toekomst geschikte en geloofwaardige oplossingen ontwikkelen.”

 

Gebouwen volgens het CIRCULAR ECONOMY PRINCIPE zorgen voor een ecologisch positieve voetafdruk doordat ze de buitenlucht of het regenwater reinigen of levensruimtes voor planten en dieren creëren.

Verder leveren deze gebouwen door het gebruik en de productie van hernieuwbare energieën op de lange termijn meer energie dan ze zelf verbruiken – daardoor ontstaat er een energiepositief gebouw.

Duurzaam handelen is tegenwoordig in alle werk- en woonwerelden de allereerste vereiste. Wie in de toekomst bij het vormgeven van levenswerelden concurrerend wil zijn, moet zich intensief verdiepen in welk effect de huidige, eigen bedrijfsmodellen op het milieu en de maatschappij hebben.

Urbanisatie is wereldwijd een megatrend en dat zal in de toekomst nog meer toenemen. Des te meer is het absoluut noodzakelijk dat met Design for Disassembly en andere Cradle to Cradle®-innovaties de noodzakelijke urbane transitie wordt gerealiseerd.

 

Ecologisch bouwen in combinatie met hernieuwbare energieoplossingen is nu al niet alleen een alternatieve strategie. Het staat nu al centraal bij toekomstgerichte investeringsmodellen en moedige architectonische infrastructuurplanningen. Dat betekent dat voor gemeenten, investeerders, particuliere en commerciële vastgoedeigenaren en ondernemingen de “Corporate Social Responsibility” niet meer alleen een kanttekening mag zijn, maar een elementair onderdeel van de overkoepelende stedelijke “hier-en-nu-strategie”. Want met de al aanwezige klimaatverandering staan de steden voor grote nieuwe uitdagingen. Intelligente stedebouwkundigen en hun alternatieve concepten verenigen de potentiëlen van natuur en technologie waarin omvangrijke groene gevels de temperatuur regelen, de lucht verbeteren en synergetisch geïntegreerde hernieuwbare energieoplossingen CO2-arme energie opwekken. En daardoor bieden de nieuw gewonnen groene ruimten en landschappen een hoge mate aan nieuwe levenskwaliteit.

 

De oppervlakte in de zogenaamde megacities is beperkt, de bevolkingsdichtheid neemt toe en de woon- en werkruimte wordt steeds krapper.

 

Steden leven van hun mythe. Ze hebben nog steeds dezelfde betekenis met werkplekken, culturele diversiteit en ideële ruimte voor zelfontplooiing. Het zijn katalysatoren voor transitie en groei, nergens anders komen zo veel levensvormen en ideeën bij elkaar.

Om ervoor te zorgen dat dat in de toekomst zo blijft, houden steeds meer architecten, vastgoedinvesteerders, bouwplanners en het bouwwezen zich bij hun toekomstige planningen bezig met de dringende vragen van de klimaatverandering. Daarbij is voor alle verantwoordelijken de centrale taak: Hoe kan de geschiktheid voor de toekomst van een gebouw of van een hele stad, waarbij de esthetisch beoordeelde vorm altijd noodzakelijk zal blijven, erbij worden betrokken? Ook de steeds belangrijkere context van het sociale, economische, politieke, technische, ecologische en het gelijktijdig de hulpbronnen besparende en culturele aspect moet erbij worden betrokken om zodoende de acceptatie en de identificatie van de toekomstige, verschillende gebruikersgroepen te krijgen. Hoe doelmatig en mooi moeten dus toekomstig duurzame bouwobjecten zijn om daarmee aan de eisen te voldoen om allesomvattend, duurzaam en gelijktijdig energievriendelijk te zijn en bijgevolg te kunnen beantwoorden aan de hoge eisen van de toekomstige generaties?

U heeft vragen over GREEN‘S – Management Competence & Services

U heeft vragen over de nieuwe urbane uitdagingen?